KURUMSAL YAPI
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Derince Belediyesi /
Müdürler /
Ercan KISA
İletişim Bilgileri
0262 239 40 15
232
ekisa@derince.bel.tr

T.C.
DERİNCE BAŞKANLIĞI
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç,  Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar
 
Amaç
MADDE 1
Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirlemek üzere hazırlanmıştır.
 
Kapsam
MADDE 2  
 Bu yönetmelik Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün bütün iş ve işlemlerini kapsar.
 
Dayanak
MADDE 3
DerinceBelediye Meclisinin  03.01.2012 tarih ve 5 sayılı kararı ile  kurulmuş olan Yapı Kontrol Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 4
 Bu Yönetmelikte geçen;
a) Belediye: Derince Belediyesini,
b) Başkan:Derince Belediye Başkanını,
c) Başkan Yardımcısı:Belediye Başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen                        Derince Belediye Başkan Yardımcısını,
d) Büyükşehir: Kocaeli Büyükşehir Belediyesini,
e) Kaymakamlık:Derince Kaymakamlığı
f) Meclis: Derince Belediye Meclisini,
g) Encümen: Derince Belediyesi Encümenini,
h) Müdürlük: Yapı Kontrol Müdürlüğünü,
ı) Müdür: Yapı Kontrol Müdürünü,
i) Personel: Yapı Kontrol Müdürlüğü personelini ifade eder.
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Teşkilat ve Bağlılık
  
          Kuruluş
          MADDE 5
       Yapı Kontrol Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye Kanunun 48. Maddesi ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak Derince Belediyesi Meclisince kurulmuştur.
       
         Teşkilat
 MADDE 6
 Yapı Kontrol Müdürlüğünün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.
   a) Müdür
   b) Teknik elemanlar
   c) Memurlar
   d) Sözleşmeli memurlar
   e) İşçiler
   f) Diğer personelden oluşur.
 
  
         Bağlılık
         MADDE 7
         Yapı Kontrol Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.
 
 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev Yetki ve Sorumluluk
 
         Müdürlüğün görevleri
         MADDE 8
       1-) Ruhsat almış binaların Emlak İstimlak Müdürlüğünden gelen uygunluk yazısı üzerine temel üstü ruhsatı vizelerini yapmak
      2-)Ruhsatlı olarak devam eden yapıların temel üstü vizelerinin yapılıp yapılmadığının kontrolünü yapmak, vize işlemleri yapılmayan yapıları durdurmak.
       3-)Yapı denetim kuruluşlarınca denetlenmekte olan yapıların yıl sonu seviye tespitlerini yapmak.
      4-)4708  Sayılı Yapı Denetimi Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğine  göre seviyelerini tamamlamış yapıların hakediş taleplerini değerlendirmek, uygun olanların ödemelerinin yapılması için hakediş raporlarını düzenlemek.
       5-) Kaçak ve imar mevzuatına aykırı yapılaşmalarla etkin mücadelelerde bulunmak, Belediye sınırları içersindeki her türlü inşai faaliyetin geçerli mevzuata uygunluğunu denetlemek, inşaatların ruhsat ve eklerine göre yapılıp yapılmadığını denetlemek, ruhsatsız veya ruhsatına aykırı yapı yapılmasına engel olacak çalışmalar yapmak,
       6-) Ruhsatsız veya ruhsatına aykırı yapılan yapıları tespit etmek, haklarında yapı tatil tutanağı tanzim etmek,  yıkım ve para cezası verilmek üzere Belediye  Encümenine sevkini sağlamak.
       7-) Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesinden ilişiksiz belgesi talep yazılarını yazmak
        8-) Ruhsat ve eklerine göre yapılmış, iş bitirme belgesi almış, ilgili kurumlardan ilişiksiz belgeleri gelmiş yapıların yapı kullanma izin belgesini düzenlemek
      9-) Yapıların inşa aşamasında  kat, çatı, ısı-su yalıtımı, mekanik , elektirik vize işlemlerini yapmak.
      10-) Yapı kullanma izin belgesi talebinde bulunulanan binaların projelerine
uygunluğunu kontrol ederek, yapı kullanma izin belgelerinin verilmesini sağlamak.
          11-) Yapı ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılan ve vizeleri tamamlanan yapılara müracatları halinde iş bitirme belgesi vermek.
         12-) 4708 Sayılı Yapı denetimi Kanunu ve ilgili yönetmeliğinde idarelere verilen
 görevleri yerine getirmek.
         13-) Kaçak ve imar mevzuatına aykırı yapılaşmalarla etkin mücadelelerde bulunmak, Belediye sınırları içersindeki her türlü inşai faaliyetin geçerli mevzuata uygunluğunu denetlemek, İnşaatların ruhsat ve eklerine göre yapılıp yapılmadığını denetlemek, ruhsatsız veya ruhsatına aykırı yapı yapılmasına engel olacak çalışmalar yapmak, imar mevzuatına aykırı yapılan yapılar hakkında 3194 Sayılı İmar Kanunun ilgili maddeleri kapsamında işlem yapmak
         14-) Kat irtifakı projelerini ve kat mülkiyetlerini onaylamak.
         15-) Asansör işletme ruhsatı düzenlemek.
         16-) Müdürlüğün görev alanındaki her türlü belge ve evrakın arşivlemesini  yapmak.
         17-) Müdürün vereceği görev alanı ile ilgili benzeri işleri yapmak
          18-) Her türlü inşaat faaliyeti hakkında resmi makamlarca veya vatandaşlar tarafından yapılan ihbar ve müracatları değerlendirerek ilgilisine (yazılı veya sözlü ) bilgi vermek,
          19-) Kamu kurum ve kuruşlarından, mahkemelerden gelen gerekli yazışma ve işlemleri yürütmek.
       
 
         Müdürlük yetkisi
          MADDE 9
          Yapı Kontrol Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen bütün görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
         Müdürlüğün sorumluluğu
         MADDE 10
          Yapı Kontrol Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevlerin mevzuata, Belediyenin Stratejik Planına, yıllık programına, bütçe ilke ve esalarına, kalite politikalarına uygun,  gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütülmesinden sorumludur.      
 
         Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu
         MADDE 11
         1-)  Müdürlüğü Başkanlık makamına karşı temsil etmek.
         2-)  Müdürlük teşkilatını sevk ve idare etmek. Müdürlükte çalışanların görev, izin ve sağlıkla ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.
         3-) Müdürlüğün iç koordinasyonu ile Müdürlükler arası ve üst makamlarla koordinasyonu sağlamak.
         4-) Başkanlığa Müdürlüğün hizmetleriyle ilgili konularda bilgi üretmek,önerilerde bulunmak.
         5-)  Müdürlüğe ait hizmetlerin bir bütün olarak üretilmesini sağlamak.
         6-)  Üretilenlerin hizmetlerin mevzuata uygunluğunu kontrol etmek.
         7-)  Müdürlüğe gelen evrakları inceleyip ilgili birim veya kişiye havale etmek, işlemi biten evrakları usul ve mevzuat yönünden kontrol ederek varsa eksikliklerinin giderilmesini sağlayıp imzalamak.
         8-) Müdürlükte iç yönerge ile yürütülmesi gereken işler için iç yönerge hazırlamak, ve bu yönergeleri Başkanlık makamının onayını müteakiben yayımlamak ve uygulanmasını sağlamak.
         9-) Müdürlük çalışanlarının hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını tesbit ederek İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yazı ile bildirmek.
       10-) Gereksiz bürokrasi ve kırtasiyecilik ile her türlü israfın önlenmesine yönelik tedbirler almak.
       11-) Kurumun Stratejik planı,Yıllık Programı ve hedefleri ile bu hedeflerin Müdürlüğe yüklediği görevler hakkında Personeli bilgilendirmek,ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için her türlü çabayı göstermek.
       12-) Müdürlükçe üretilen hizmetlerin geliştirilmesi için çalışmak.
        13-) Müdürlük bütçesini bütçe çağrısında belirlenen ilkelere uygun olarak hazırlamak ve süresi içinde ilgili yerlere vermek.
       14-) Harcama yetkilisi sıfatıyla Müdürlüğe ait bütçeyi stratejik hedefler ve bütçe ilkeleri doğrultusunda kullanmak.
       15-) İhale yetkilisi sıfatıyla Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ihale işlemlerini yürütmek.
       16-) Müdürlük personelini ve yapılan hizmetleri denetlemek
       17-) Müdürlük çalışanlarının birinci sicil ve disiplin amiri olarak, sicil ve disiplinle ilgili iş ve işlemlerini mevzuatı çerçevesinde yapmak.
       18-) İşyerlerinde işçi sağlığı ve işgüvenliği ile ilgili tedbirleri mevzuatı çerçevesinde almak, uygulanmasını sağlamak.
       19-) Müdürlükçe üretilen hizmetlere ait her türlü bilgi, belge ve dökümanı denetime hazır halde bulundurmak
      20-) Mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yapmak  
          
         Teknik Personelin görev, yetki ve sorumluluğu
         MADDE 12
         Müdürlüğün Görev ve sorumluluğu dahilindeki teknik işleri yapmak ve takip etmekle yetkili ve sorumludur.
   
        
         Görevin planlanması
         MADDE  13
         Yapı Kontrol  Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.
 
 
         Görevin yürütülmesi
         MADDE 14
          Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetim
 
 Denetim, personel sicil ve disiplin hükümleri
 MADDE 15
1-)Yapı Kontrol Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
2-) Yapı Kontrol Müdürü 1. Sicil amiri olarak personelin yıllık sicil notlarını verir.
3-) Yapı Kontrol Müdürü 1. Disiplin amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri  yürütür.
4-) Yapı Kontrol Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vs. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan dosya tutulur.
 
 SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
  
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16
İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
 
Yürürlük
MADDE 17
Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 18
Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.